Generalforsamling 2020

Generalforsamling for borgerforeningen. Onsdag den 2. September 2020 kl. 18.00

Dagsordenen er som følger jvf. Vedtægterne §18

Valg af dirigent (mødeleder).
Ida Larsen.

Valg af stemmetællere.
Jenny Hviid
Carsten Friis

Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
Er godkendt.

Formandens beretning.
Kari fremlægger beretningen. Der fortælles omkring de arrangementer der er forløbet det sidste 1 ½ år. Roser alle for at bakke op om de ting som borgerforeningen arrangerer.

Fremlæggelse af regnskabet.
Jørgen fremlægger regnskabet, da Søs ikke er tilstede.

Godkendelse af formandens beretning og regnskabet.
Formandens beretning og regnskabet bliver godkendt.

Forslag fra bestyrelsen.
ingen forslag.

Indkomne forslag fra medlemmerne. – skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalfor.
Ingen forslag.

Valg til bestyrelse
På valg er:
Helle Dam ( modtager genvalg)
Anne Marie Kragh Steffensen (modtager genvalg)
Inger Marie Pedersen (modtager genvalg)

Valg af suppleanter.
Britta Langgaard
Søren Klitgaard
Valg af revisorer.
Karen Hansen
Gurli Mose Pedersen
Valg af revisorsuppleant.
Mariann Madsen

Eventuelt.
Der spørges ind til flagning af byen. Er man medlem kan man bestille flagning igennem byen. Er man ikke medlem kan man betale for det.
Det er Karsten Friis og købmandsgården som er tovholder på dette.

Anne Marie informere omkring opsætningen af flagstang i byen. Dette har været oppe og vende rigtig mange gange. Anne Marie spørger om hvad borgerens syntes omkring det. Skal der arbejdes på en anden plads, eller skal vi “begrave” ideen.? Der kommer flere ideer som bestyrelsen tager med til næste møde.
Der spørges ind til om der kan tages kontakte til købmandsgården da flere af flagstængerne står skæve igennem byen når de sættes op. Dette vil bestyrelsen gøre.
Jørgen informerer omkring at der er startet en gruppe med hjertestartere i lokalområdet. Et super initiativ. Hvor der er omkring 20 personer tilmeldt.
Borgerforeningen har sagt god for at Skovsgård Børnehave vil udnytte græsset på markedspladsen til udekøkken, bålplads, bihotel, skoeng. Et reakreativt område.

Efter generalforsamlingen er der kåring af Årets Borger 2020

Pusser kåres som Årets Borger 2020