Vedtægter for Skovsgaard Borgerforening af 1903 fra 1-3 2011

Afsnit 1 (Formålsbestemmelsen)

 

§.1 Foreningens navn er Skovsgaard Borgerforening.

Stk.2 Skovsgaard Borgerforenings formål er, at arbejde for beboerne i Skovsgaards almene rettigheder og interesser, samt at arbejde for håndværkere og erhvervsdrivenes interesse i Skovsgaard.

Stk.3 Skovsgaard Borgerforening bør arbejde for byens forskønnelse, samt fremme af folkelige og kulturelle arrangementer i Skovsgaard.

Stk.4 Skovsgaard Borgerforening er hjemmehørende i Jammerbugt Kommune.Afsnit 2 (Medlemmerne)

 

§.2 Enhver kan melde sin ind i Skovsgaard Borgerforening, hvis man kan vedkende sig foreningens formål

Stk.2 Stemmeret til generalforsamlingen og valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der har betalt sit kontingent rettidigt.Afsnit 3 (Generalforsamlingen)

 

§.3 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i Skovsgaard Borgerforening.

Stk.2 Der skal afholdes generalforsamling en gang om året.

Stk.3 Generalforsamlingen skal indvarsles senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Indvarslingen sker enten gennem annoncering i det lokale blad eller ved omdeling af indbydelsen direkte til medlemmerne. Der må herudover også gerne ske indvarsling på anden vis.

 

§.4 alle afstemninger der afholdes på generalforsamlingen afgøres med almindelig stemmeflerhed, dog med undtagelse af afgørelser efter §§ 16 og 17 stk. 1.

Stk.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der deltager, med undtagelse af beslutninger efter §.16.

Stk.3 Forslag der ønskes fremsat på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk.4 Forslag om ændringer i vedtægterne skal være skriftlige, og være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

§.5 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf der skiftevis afgår 4 (ulige år) og 3 (lige år) ved generalforsamlingen.

Stk.2 Valget til bestyrelsen gælder for 2 år.

Stk.3 Generalforsamlingen kan nedsætte antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer, hvis bestyrelsen på en generalforsamling anmoder herom.

Hvid dette godkendes af generalforsamlingen med 2/3 flertal, ændres stk. 1 så dette passer til antallet af medlemmer af bestyrelsen.

 

§.6 Generalforsamlingen fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen kontingentet.

Stk.2 kontingentet opkræves en gang om året, og på en måde bestemt af bestyrelsen. Medlemmer der ikke har betalt deres kontingent pr den 1. april tildeler én rykker, og hvis denne ikke betales indenfor 30 dage, vil medlemmet blive slettet af medlemslisten.

 

§.7 på den årlige generalforsamling skal bestyrelsen ved formanden aflægge en beretning om årets arrangementer samt de beslutninger bestyrelsen har truffet. Bestyrelsen skal ligeledes ved kassereren aflægge regnskab for foreningens indtægter, udgifter samt om foreningens formue.

Stk.2 På generalforsamlingen afholdes der en almindelig debat om formandens beretning, foreningens virke og kassererens regnskabsaflæggelse.

Der stemmes for og imod både formandens beretning og kassererens regnskab.

 

§.8 Generalforsamlingen vælger to revisorer, der inden hver generalforsamling, eller hvis det er krævet efter §.9 før en ekstraordinær generalforsamling, foretager en revision af foreningens regnskab.

Stk.2 Bemærkninger foretaget af revisorerne skal medtages i bestyrelsens regnskabsaflæggelse til generalforsamlingen.

Stk.3 Foreningens regnskab følger regnskabsåret fra den 1-1 til den 31-12 det samme år.Afsnit 4 (Ekstraordinær generalforsamling)

 

§.9 Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling så frem:

 1. Borgerforeningens bestyrelse skønner dette er nødvendigt.

 2. 10 medlemmer af foreningen med deres underskrifter overfor formanden kræver afholdt ekstraordinær generalforsamling, dog at de skriftligt angiver en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

 3. Hvis bestyrelsen ønsker at gennemføre en hurtig ændring af foreningens vedtægter jfr. §§. 15 og 16.

Stk.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes normalt 14 dage efter den er afkrævet efter stk.1 nr. 2 eller senest 30 dage efter beslutningen er truffet.Afsnit 5 (Bestyrelsen)

 

§.10 Bestyrelsen forestår at generalforsamlingens beslutninger bliver ført ud i livet, og forestår driften af Skovsgaard Borgerforening.

Stk.2 Bestyrelsen forestår Skovsgaard Borgerforenings økonomi og formue.

Stk.3 Bestyrelsen skal efter §.7 stå til ansvar overfor generalforsamlingen for sine beslutninger.

Stk.4 Bestyrelsen skal udnævne æresmedlemmer af foreningen.

 

§.11 Umiddelbart efter generalforsamlingen mødes den nyvalgte bestyrelse for at konstituere sig med valg af: Forman, Næstforman, Kasserere og Sekretær.

Stk.2 Bestyrelsen afgør selv hvilke funktioner medlemmerne af bestyrelsen skal udføre.

Stk.3 Bestyrelsen kan fungere med 6 medlemmer, og ved stemmelighed er formandens stemme i så fald afgørende. Bestyrelsen skal arbejde for, at der så vidt muligt er 7 medlemmer af bestyrelsen.

 

§.12 Bestyrelsen kan kun træffe afgørelser, hvis over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk.2 Beslutninger i bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed, med undtagelser af beslutning om fremsættelse af forslag om:

 1. Ændringer i vedtægterne.

 2. Opløsning af foreningen, der skal vedtages med mindst ¾ flertal i bestyrelsen.

Stk.3 Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

 

§.13 Bestyrelsen fører en protokol, hvori alle beslutninger der træffes på bestyrelsesmøder indføres. Protokollen underskrives af alle de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2 I bestyrelsesprotokollen indføres alle beslutninger der træffes på generalforsamlingerne, og denne protokol underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer, samt af den af generalforsamlingen valgte dirigent.

 

§.14 Bestyrelsen må bruge forskellige former for elektroniske medier som internettet til at holde medlemmerne orienterede om aktiviteter samt andre oplysninger af interesse for medlemmerne og andre.Afsnit 6 (Ændringer i vedtægterne)

 

§.15 Ændringer af det bestående vedtægter for Skovsgaard Borgerforening kan ske når:

 1. Bestyrelsen fremsætter forslag herom efter bestemmelserne i §.12 stk.2

 2. Eller hvis mindst 10 medlemmer af foreningen senest 5 dage før generalforsamlingen, skriftligt overfor formanden med fremsætter deres forslag til ændringer af vedtægterne.

 

§.16 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på to måder:

 1. Så frem mindst 25 medlemmer af foreningen deltager i generalforsamlingen, og forslaget om ændringer opnår mindst ¾ flertal eller,

 2. At forslaget til vedtægtsændringer vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk.2 Vedtægtsændringer træder straks i kraft, og bestyrelsen forestår at de nye vedtægter bliver efterlevet, og at medlemmerne bliver gjort bekendt med de nye vedtægter inden den næste generalforsamling.Afsnit 7 (Foreningens opløsning)

 

§.17 Skovsgaard borgerforening kan opløses hvis der fremsættes et forslag herom i bestyrelsen efter §. 12 stk.2, og dette vedtages af en generalforsamling med mindst ¾ flertal. Beslutningen om foreningens opløsning er ikke gyldig, før en der senest 30 dage efter den første generalforsamling er afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte medlemmer med ¾ har vedtaget at opløse foreningen.

Stk.2 Træffes der afgørelse om opløsning af foreningen efter stk.1, skal en eventuel formue skænkes til et kulturelt eller lignende formål i Skovsgaard efter generalforsamlingens valg. Foreningens protokoller og lignende skal overdrages til den lokalhistoriske samling i Jammerbugt Kommune.Afsnit 8 (Dagsorden til Generalforsamling)

 

§.18 I indkaldelsen af generalforsamlingen skal der være følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent. (mødeleder)

 2. Valg af stemmetællere.

 3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

 4. Formandens beretning.

 5. Fremlæggelse af regnskabet.

 6. Godkendelse af formandens beretning og regnskabet.

 7. Forslag fra bestyrelsen.

 8. Indkommende forslag fra medlemmerne.

 9. Valg til bestyrelsen (4 eller 3 medlemmer)

 10. Valg af suppleanter.

 11. Valg af revisorer.

 12. Valg af revisorsuppleant.

 13. Eventuelt.

Stk.2 Der kan tilføjes andre punkter til dagsorden end de ovenstående.