Generalforsamling i Skovsgård borgerforening 18 marts 2014

Skovsgaard Borgerforening

Referat af Generalforsamling den 18. marts 2014

Dagsorden

 1. 1.       Valg af dirigent og stemmetællere
 2. 2.       Formandens beretning
 3. 3.       Aflæggelse af regnskab.
 4. 4.       valg til bestyrelsen, på valg er Mette Hyllested, Sune Myrup, Per Salling (modtager ikke genvalg)
 5. 5.       Valg af suppleanter (Nuværende: Kaj Andersen og Knud Erik Jensen)
 6. 6.       Valg af revisor
 7. 7.       Forslag til vedtægtsændringer.
 8. 8.       Indkomne forslag.
 9. 9.       Evt. og medlemsdebat.

 

Ad 1 Kurt Als blev valgt til dirigent. Stemmetællere blev Karsten Friis og AnneMarie Als.

 

Ad 2 Formandens beretning blev godkendt.

 

Ad 3 Regnskabet blev godkendt. Igen i år var der et flot overskud.

 

Ad 4 Valg til bestyrelsen: Sune Myrup og Mette Hyllested genvalgt. Helle Klitgaard blev valgt ind, idet Per Salling ikke ønskede genvalg.

 

Ad 5 (Forslag til vedtægtsændring ang. 1. og 2. suppleanter gennemføres således at der ved dette valg er valg til 1. og 2. suppleant.)

 1. Suppleant Søs Pedersen
 2. Suppleant Frank Moes
 3. Suppleant Kaj Andersen

Ad 6 Genvalg af revisorer Kurt Als og Karen Hansen.

Ad 7 Gennemføres og vedtages se Ad 5.

Ad 8 Ingen forslag.

Ad 9 Der var ikke nogen spørgsmål, kun ros til bestyrelsens arbejde og engagement.