Generalforsamling 2019

Generalforsamling på Skovsgård Hotel
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 18.00


Der afholdes ordinær generalforsamling i Skovsgaard Borgerforening.
Skovsgaard Borgerforening vil være vært ved fællesspisning før generalforsamlingen.

---- Husk indbetaling af kontingent senest d. 26/3-2019 ----

 

Dagsordnen er som følger jvf. Vedtægterne §18


1. Valg af dirigent (mødeleder).
2. Valg af stemmetællere.
3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskabet.
6. Godkendelse af formandens beretning og regnskabet.
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Indkomne forslag fra medlemmerne. – skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalfor.
9. Valg til bestyrelse
På valg er:
Camilla Strand Berntsen (ønsker Ikke genvalg)
Helle Klitgaard (ønsker ikke genvalg)
Kari Blandow Bratholt (ønsker genvalg)
Flemming Beck (ønsker genvalg)
10. Valg af suppleanter.
11. Valg af revisorer.
12. Valg af revisorsuppleant.
13. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen er der kåring af Årets Borger 2019
Forslag sendes til Kari Blandow Bratholt senest 1 marts på bratholt@privat.dk

Tilmelding til spisning senest den 22/3-2019
til Skovsgaard Hotel på tlf. 98230400