Vedtægterne pr 1-3 2011

Vedtægter for Skovsgaard Borgerforening af 1903 fra 1-3 2011

 

Afsnit 1 (Formålsbestemmelsen)

 

§. 1 Foreningens navn er Skovsgaard Borgerforening.

Stk. 2 Skovsgaard Borgerforenings formål er, at arbejde for beboerne i Skovsgårds almene rettigheder og interesser, samt at arbejde for håndværkere og erhvervsdrivenes interesser i Skovsgård.

Stk. 3 Skovsgaard Borgerforening bør arbejde for byens forskønnelse, samt fremme af folkelige og kulturelle arrangementer i Skovsgård.

Stk. 4 Skovsgaard Borgerforening er hjemmehørende i Jammerbugt kommune.

   

Afsnit 2 (Medlemmerne)

 

§. 2 Enhver kan melde sig ind i Skovsgaard Borgerforening, hvis man kan vedkende sig foreningens formål.

Stk. 2 Stemmeret til generalforsamlingen og valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der har betalt sit kontingent rettidigt.

 

Afsnit 3 (Generalforsamlingen)

 

§. 3 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i Skovsgaard Borgerforening.

Stk. 2 Der skal afholdes generalforsamling en gang årligt.

Stk. 3 Generalforsamlingen skal indvarsles senest 10 dage før general forsamlingen skal afholdes. Indvarslingen sker enten gennem annoncering i det lokale blad eller ved omdeling af indbydelsen direkte til medlemmerne. Der må herudover også gerne ske indvarsling på anden vis.   

§. 4 Alle afstemninger der afholdes på generalforsamlingen afgøres med almindelig stemmeflerhed, dog med undtagelser af afgørelser efter §§ 16 og 17 stk. 1.

Stk. 2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der deltager, med undtagelse af beslutninger efter §. 16.

Stk. 3 Forslag der ønskes fremsat på generalforsamlingen, skal være skriftlige og skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Forslag om ændringer i vedtægterne skal være skriftlige, og skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

§. 5 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf der skiftevis afgår 4 (ulige år) og 3 (lige år) ved generalforsamlingen.

Stk. 2 Valget til bestyrelsen gælder for 2 år.
Stk. 3 Generalforsamlingen kan nedsætte antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer, hvis bestyrelsen på en generalforsamling anmoder herom.
Hvis dette godkendes af generalforsamlingen med 2/3 flertal, ændres stk. 1 så denne passer til antallet af medlemmer af bestyrelsen. 

§. 6 Generalforsamlingen fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen kontingentet.

Stk. 2 Kontingentet opkræves en gang om året, og på en måde bestemt af bestyrelsen. Medlemmer der ikke har betalt deres kontingent per den 1. april tildeles én rykker, og hvis denne ikke betales indenfor 30 dage, vil medlemmet blive slettet af medlemslisten.

 

§. 7 På den årlige generalforsamling skal bestyrelsen ved formanden aflægge en beretning om årets arrangementer samt de beslutninger bestyrelsen har truffet. Bestyrelsen skal ligeledes ved kassereren aflægge regnskab for foreningens indtægter, udgifter samt for foreningens formue.

Stk. 2 På generalforsamlingen afholdes der en almindelig debat om formanden beretning om foreningens virke og kassererens regnskabsaflæggelse.

Der stemmes for eller imod både formandens beretning og kassererens regnskab.

 

§. 8 Generalforsamlingen vælger to revisorer, der inden hver general forsamling, eller hvis det er krævet efter §. 9 før en ekstraordinær generalforsamling, foretager en revision af foreningens regnskab.

Stk. 2 Bemærkninger foretaget af revisorerne skal medtages i bestyrelsens regnskabsaflæggelse til generalforsamlingen.

Stk. 3 Foreningens regnskab følger regnskabsåret fra den 1-1 til den 31-12 det samme år.

 

Afsnit 4 (Ekstraordinære generalforsamlinger)

 

§. 9 Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling så frem:

1) Borgerforeningens bestyrelse skønner dette nødvendigt.

2) 10 medlemmer af foreningen med deres underskrifter overfor formanden kræver afholdt ekstraordinær generalforsamling, dog at de

skriftligt angiver en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling,

3) hvis bestyrelsen ønsker at gennemføre en hurtig ændring af foreningens vedtægter jfr. §§.15 og 16.

Stk. 2 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes normalt 14 dage efter den er afkrævet efter stk. 1 nr. 2 ellers senest 30 dage efter beslutningen er truffet.

 

Afsnit 5 (Bestyrelsen)

 

§. 10 Bestyrelsen forestår at generalforsamlingens beslutninger bliver ført ud i livet, og forestår driften af Skovsgaard Borgerforening.

Stk. 2 Bestyrelsen forestår Skovsgaard Borgerforenings økonomi og formue.

Stk. 3 Bestyrelsen skal efter §. 7 stå til ansvar overfor generalforsamlingen for sine beslutninger.

Stk. 4 Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af foreningen.

§. 11 Umiddelbart efter generalforsamlingen mødes den nyvalgte bestyrelse for at konstituere sig med valg af: formand, næstformand, kasserere og sekretær.

Stk. 2 Bestyrelsen afgør selv hvilke funktioner medlemmerne af bestyrelsen skal udføre.

Stk. 3 Bestyrelsen kan fungere med 6 medlemmer, og ved stemmelighed er formandens stemme i så fald afgørende. Bestyrelsen skal arbejde for, at der så vidt muligt er 7 medlemmer af bestyrelsen.

 

§. 12 Bestyrelsen kan kun træffe afgørelser, hvis over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 2 Beslutninger i bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed, med undtagelser af beslutning om fremsættelse af forslag om: 1) ændringer i vedtægterne og 2) opløsning af foreningen, der skal vedtages med mindst ¾ flertal i bestyrelsen.

Stk. 3 Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

 

§. 13 Bestyrelsen fører en protokol, hvori alle beslutninger der træffes på bestyrelsesmøder indføres. Protokollen underskrives af alle de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 I bestyrelsesprotokollen indføres alle beslutninger der træffes på 

generalforsamlingerne, og denne protokol underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer, samt af den af generalforsamlingen valgte dirigent.

 

§.14 Bestyrelsen må bruge forskellige former for elektroniske medier som internettet til at holde medlemmerne orienterede om aktiviteter samt andre oplysninger af interesse for medlemmerne og andre.

 

Afsnit 6 (Ændringer i vedtægterne)

 

§. 15 Ændringer af de bestående vedtægter for Skovsgaard Borgerforening kan ske når: 1) Bestyrelsen fremsætter forslag herom efter bestemmelserne i §.12 stk. 2, eller 2) hvis mindst 10 medlemmer af foreningen senest 5 dage før generalforsamlingen, skriftligt overfor formanden med fremsætter deres forslag til ændringer af vedtægterne.

 

§. 16 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på to måder:
1) Så frem mindst 25 medlemmer af foreningen deltager i generalforsamlingen, og forslaget om ændringer opnår mindst ¾ flertal eller
2) at forslaget til vedtægtsændringer vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder straks i kraft, og bestyrelsen forestår at de nye vedtægter bliver efterlevet, og at medlemmerne bliver gjort bekendt med de nye vedtægter inden den næste generalforsamling.

 

Afsnit 7 (Foreningens opløsning)

 

§. 17 Skovsgaard Borgerforening kan opløses hvis der fremsættes et forslag herom i bestyrelsen efter §. 12 stk. 2, og dette vedtages af en general-forsamling med mindst ¾ flertal. Beslutningen om foreningens opløsning er ikke gyldig, før end der senest 30 dage efter den første generalforsamling er afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte medlemmer med ¾ har vedtaget at opløse foreningen.

Stk.2 Træffes der afgørelse om opløsning af foreningen efter stk. 1, skal en eventuel formue skænkes til et kulturelt eller lignende formål i Skovsgård efter generalforsamlingens valg. Foreningens protokoller og lignende skal overdrages til den lokalhistoriske samling i Jammerbugt kommune.

              

Afsnit 8 (Dagsorden for Generalforsamlingen)

§. 18 I indkaldelsen af generalforsamlingen skal der være følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent (mødeleder)

2.   Valg af stemmetællere

3.   Konstatering af generalforsamlingens lovlighed

4.   Formandens beretning

5.    Fremlæggelsen af regnskabet

6.   Godkendelse af formandens beretning og regnskabet

7.   Forslag fra bestyrelsen

8.  Indkommende forslag fra medlemmerne

9.  Valg til bestyrelsen (4 eller 3 medlemmer)

10. Valg af suppleanter

11. Valg revisorer

12. Valg af revisorsuppleant

13. Eventuelt 

Stk. 2 Der kan tilføjelses andre punkter til dagsorden end de ovenstående.

 

 

Foreningens logo efter 2009

Vedtægterne fra før 2011

Vedtægter for Skovsgaard Borgerforening af 1903


Vedtaget på generalforsamlingen d. 9-11 2000. 

Med tilføjelse til vedtægterne af 20-2 2008 og
navneforandring af 11-2 2009.


§. 1 Foreningens formål er, at varetage beboernes almene rettigheder og interesser, herunder at virke for byens og omegnens videre udvikling og forskønnelse på kulturelle, humanitære og lignende måder.

§. 2 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves engang om året. Den valgte bestyrelse administrerer foreningens formue og aflægger regnskab, som nævnt i §.5.
Der afholdes generalforsamling en gang årligt og den indvarsles 8 dage forinden.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tre dage før.

§. 3 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis 10 medlemmer skriftligt anmoder derom 14 dage før.

§. 4 Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer. Disse afgår skiftevis 4 og 3
(3 og 2) ved generalforsamlingen. Valget gælder for to år.
Bestyrelsen vælger selv sin formand.

2. Bestyrelsen kan fungere med 6. Medlemmer, og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen skal arbejde for, at der så vidt muligt er 7. medlemmer i bestyrelsen.

§. 5 Generalforsamlingen vælger to revisorer, som skal revidere regnskabet før hver regnskabsfremlæggelse, der sker ved generalforsamlingen.

§. 6 Forslags vedtagelse sker ved almindelig stemmeflertal.
Er stemmerne lige er forslaget forkastet.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødes antal.
Lovændringer skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

§. 7 Foreningen kan kun ophæves når ¾ af de indtegnede medlemmer stemmer derfor.
Den kassebeholdning der evt. da forefindes skal i så tilfælde skænkes til kulturelle eller lignende formål i Skovsgaard.

§. 8 Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der skal indeholde en medlemsfortegnelse og i øvrigt alt hvad der fremkommer og vedtages såvel ved bestyrelsesmøder som generalforsamlinger, både ordinære og ekstraordinære.